Khai báo số ĐTDĐ và Email để nhận thông báo
- Để đưa thêm một website hoặc server vào giám sát, bên trái trang web chọn link "Add website/server to be monitored".
- Để thêm vào danh sách 1 số ĐTDĐ hoặc Email để nhận thông báo từ hệ thống, bên trái trang web chọn link "Add SMS/Email contacts".
- Với tài khoản thành viên Professional bạn có quyền thêm vào giám sát nhiều website và server cùng lúc.
- Bạn có thể cấu hình việc nhận thông báo khi web/server UP hay DOWN, hoặc thêm/bỏ bớt một số cổng (port) của server khi giám sát
bằng cách chọn Edit trong cột Action (select action) của các giám sát đang được liệt kê giữa màn hình.
Hình tham khảo