Bắt đầu giám sát 1 website hoặc server
- Từ menu Monitoring > Add a Test
- Việc lựa chọn giám sát Website có thể bạn chỉ cần đưa vào đường dẫn địa chỉ website như: http://www.mycompany.com hoặc bạn cũng có thể chỉ rõ 1 trang web quan trọng nào đó cần được giám sát, ví dụ: http://www.mycompany.com/payment.html chẳng hạn
- Còn với việc lựa chọn giám sát Server bạn có thể giám sát nhiều thứ hơn như: Web, Mail, Database, DNS, FTP... Hệ thống giám sát sẽ thông báo chính xác cho biết server của bạn hiện đang bị Down hay Up tại port nào để bạn sửa chữa hoặc restart.
Hình tham khảo