Tạo giám sát cho 1 website
- Để tạo giám sát cho 1 website bạn chỉ cần nhập vào đủ các thông tin như Name (tên website, đặt tùy ý), đường dẫn URL (địa chỉ trang web có http:// ở đầu) và Monitoring interval (khoảng thời gian giám sát). Các thông tin tùy chọn khác (OPTIONAL) bạn không cần phải nhập vào.
- URL có thể là địa chỉ trang web như http://www.mycompany.com hoặc cũng có thể là 1 trang web quan trọng nào đó mà bạn muốn giám sát riêng như http://www.mycompany.com/payment.html . Khi giám sát mất kết nối đến các địa chỉ web này thì ngay lập tức bạn nhận được cảnh báo Down-Time của website.
- Khoảng thời gian giám sát (Monitoring interval) càng nhỏ (ít phút) thì việc giám sát càng nhanh chóng, đây là khoảng cách giữa các lần thực hiện giám sát một website hoặc server.
Hình tham khảo