Khai báo các cổng giám sát cho 1 server
- Một số cổng (port) đặc biệt quan trọng bạn nên chọn để giám sát thường xuyên trên 1 server như:
  • HTTP (Port 80, cổng website)
  • SMTP (Port 25, cổng gửi mail)
  • POP3 (Port 110, cổng nhận mail)
  • DNS (Port 53, cổng liên quan tên miền)

  • - Ví dụ bạn nhận được tin SMS cảnh báo như sau: "Server DOWN at port 25", tức là hiện tại bạn sẽ không thể gửi mail được vì cổng 25 của server đã "died" rồi. Trong khi đó website và nhận mail vẫn thực hiện tốt. Lúc này bạn có thể thông báo và đề nghị Admin server hosting restart hoặc sửa chữa hệ thống gửi mail SMTP trên server là mọi việc sẽ ổn.
    Hình tham khảo