Tạo giám sát cho 1 server
- Để tạo giám sát cho 1 server bạn chỉ cần nhập vào đủ các thông tin như Name (tên server, đặt tùy ý), Hostname/IP (thường hostname là tên server của hosting bạn đang dùng, cũng có thể nhập vào địa chỉ website của bạn nhưng không có http:// ở đầu, hoặc cũng có thể nhập vào địa chỉ IP hosting server của bạn đang dùng) và Monitoring interval (khoảng thời gian giám sát). Các thông tin tùy chọn khác (OPTIONAL) bạn không cần phải nhập vào.
- Để biết được IP server của mình, từ Windows bạn chọn Start > Run > gõ vào CMD và enter, sau đó trong màn hình đen của DOS bạn gõ PING tenwebsitecuaban.com để lấy được các số IP trả về (ví dụ: 74.200.70.78) rồi điền vào mục IP trong form.
- Khoảng thời gian giám sát (Monitoring interval) càng nhỏ (ít phút) thì việc giám sát càng nhanh chóng, đây là khoảng cách giữa các lần thực hiện giám sát một website hoặc server.
- Tham khảo chọn các cổng của server để hỗ trợ việc giám sát.
- Lưu ý: bạn nên liên lạc với Admin của server hosting và thông báo với họ việc bạn sẽ dùng dịch vụ giám sát trước khi bạn tạo giám sát server trong hệ thống của chúng tôi.
Hình tham khảo